Privatlivspolitik

 

  

Generelt

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine trans­aktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplys­ninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markeds­føringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores koncernforbundne virksomheder.

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

 

Koncernselskaber behandler personoplysninger på sam­me måde som anført i denne privatlivspolitik. Koncern­forbundne selskaber er direkte omfattet af definitionen af ”Forhandler”. Se listen af koncernselskaber nedenfor.

 

Formål og typer af personoplysninger

Forhandleren behandler dine personoplysninger til vare­tagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 

 • Køb/salg eller leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som be­skrevet i det samtykke, du har givet til direkte mar­kedsføring via e-mail og/eller SMS
 • Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informa­tioner, der er vurderet af Forhandleren som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, sta­tistik og forretningsudvikling

 

Typer af personoplysninger

Forhandleren indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende ka­tegorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos Forhandleren
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsik­ringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

 

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine personoplysninger anvendes til automatiseret, in­dividuel beslutningstagning eller profilering.

 

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysnin­gerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplys­ningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikrings­selskaber, aftaler om finansiering af biler med finan­sieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værk­stedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for per­sonoplysningerne (Databeskyttelses-forordningen art.6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og track­ing i forbindelse med markedsføring (Databeskyttel­sesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også bli­ve behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interes­seafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at person­oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet frem­adrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere over­holdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værk­stedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Data­beskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Forhandleren, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Forhandleren indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personop­lysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysnin­gerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Forhandler ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler el­ler servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Als Motor at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

 

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplys­ninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om data­minimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om op­bevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende per­sonoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal be­handles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

 

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der pas­ser til de risici, som konkret er forbundet med vores be­handling af personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Forhandleren overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne på vegne af Forhandleren. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Forhandleren anvender pt. følgende databehandlere:

 

IT-leverandøren: Keyloop
DMS-System: Optima

 

 

Forhandler kan videregive alle personoplysninger til Koncernforbundne selskaber til opfyldelse af de formål, som er angivet under ”Formål og typer af personoplysninger”.

Forhandler videregiver alene personoplysninger til brug for direkte markedsføringstiltag direkte over for de registre­rede, når der er givet samtykke dertil i samtykkeblanketten. Det drejer sig om følgende Koncernforbundne selskaber:

 

Als Motor A/S

Brunde Øst 18

6230 Rødekro

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Forhandler overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herun­der finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Forhandler videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

 

Oplysningerne kan blive videregivet til en af de importører Als Motor samarbejder med:

 • Hyundai Bil Import A/S
 • Fiat Danmark

 

Dette med henblik på at opfylde ovennævnte formål.

 

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU.

 

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Forhandleren personoplysningerne i overens­stemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer Forhandleren dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødven­digt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumenta­tion og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbe­vares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begræn­set personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til datamini­mering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslut­ningstagning.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personop­lysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os eller de kon­cernforbundne selskaber på:

 

Als Motor A/S

Nørrekobbel 1

6400 Sønderborg

Tlf.nr.: 74 43 20 22

samtykke@alsmotor.dk

 

Ved kontakt til Koncernforbundne selskaber se kontak­toplysningerne under ovenstående afsnit (videregivelse inden for forhandlerkoncernen)

 

Ændring af personoplysningspolitik

Forhandleren kan til enhver tid og uden varsel ændre denne per­sondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådan­ne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.alsmotor.dk. Den nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

 

 

Cookiepolitik

  

Formål med Cookies

Cookies bliver brugt til at undersøge trafikken og brugeradfærd på vores hjemmeside. Oplysningerne bruger vi til løbende forbedringer, for at gøre vores hjemmeside brugervenlig. Tilmed kan cookies hjælpe dig med at huske tidligere indstillinger og søgninger. Når du forlader hjemmesiden, hjælper cookies dig med at målrette annoncer efter dit online adfærd.

 

Hvad er cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der sendt cookies til dig. Cookien består af en lille tekstfil, der lagres på din computer eller enhed. Der er ingen skadelige koder eller virus forbundet med cookies.

 

Såfremt du ønsker at fravælge eller slette cookies, skal du følge vejledningen i linket:

 

Fravalg: http://minecookies.org/fravalg/

 

Slet eller bloker: http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Anvendelse af cookies

Vi bruger cookies til statistisk brug for at fastlægge, hvem der besøger vores website, og hvor i landet de kommer fra. Herved kan vi forbedre indholdet til brugeren og strømline det ud fra dine og andre brugers ønsker og interesser.

 

Vores hjemmeside indeholder cookies fra 3. part. Det betyder, at du f.eks. bliver vist annoncer med den information, du har vist interesse for. Der bliver ikke registreret personoplysninger med mindre du selv giver tilladelse hertil.

Vores samarbejdspartnere der sender cookies via vores hjemmeside er Google. Ønsker du at se, hvordan de anvender cookies, så følg linket her:

 

Sådan anvender google cookies: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Kontakt

Ønsker du nærmere oplysninger omkring vores brug af cookies er du velkommen til at kontakte os:

 

Als Motor A/S

Nørrekobbel 1

6400 Sønderborg

 

Tlf.nr.: 74 43 20 21

Email: sn@alsmotor.dk